Log In
MINECRAFT SERVER ADDRESS:
mc.wulfenrat.net
Wulfenrat
 
 
HomeNewsNetworkPlayersProjectsAchievements

 

 

RyzTheVFX


Nickname: HutsTV
Old Names (IGNs): Novito, EnzoKnol2017, Novito, ItsNovito, GewoonVito, Vitovv, flu_yt, fluuuhtje, 65Fluu, HutsTV, FluuPlays, LuxNotTaken, Ryzify, killedbyeditor, Ryzzzzz, Novito_
Total Hours Played: 0.20
Hours Played in Last 90 Days: 0.00
First Login: 2020-06-24 11:17:56
Last Logout: 2020-06-24 11:30:06
 

Achievements:
 

 
1 Deaths:
TypeCountBy
blown up1Creeper: 1
 

Nicknames:
NicknameCount
 

© 2015-2021 Team Wulfenrat.